söndag 24 januari 2010

Habits of Mind


Under BETT-dagarna i London förra veckan lyssnade vi på professor Stephen Heppell som sysslat med i IT och undervisning sedan 1984.

Han rekommenderade oss att kolla 'Habits of Mind' som är verktyg att få hjärnan att fungera bättre vid inlärning.
Se även intervju från BETT där Stephen Heppell hade en monter döpd till Playful learning.

Habits of Mind 16 steg:

Envishet eller uthållighet (persisting) - att förbli fokuserad tills uppgiften är avslutad
Handskas med impulser (managing impulsivity) - att tänka först och
handla sedan
Lyssna med förståelse och empati (listening with understanding and empathy) - att försöka förstå andra människors åsikter och känslor
Flexibelt tänkande (thinking flexibly) - att hitta vägar att ändra
perspektiv, finna alternativ och överväga möjligheter
Tänka om tänkandet (thinking about thinking) - att vara medveten om sitt eget tänkande, känslor och agerande och hur det påverkar andra människor
Eftersträva noggrannhet (striving for accurancy) - att kontrollera det man gör
Fråga och lägga fram problem (questioning and posing problems) - att utveckla en frågande attityd, att hitta problem att lösa
Tillämpa tidigare kunskaper i nya situationer (applying past knowledge to new situations) - att använda sig av det man lärt
Tänka och kommunicera tydligt och precist (thinking and
communicating with clarity and precision) - att sträva efter att vara noggrann muntligt såväl som skriftligt
Samla information och data med alla sinnen (gathering data with all senses) - att använda känsel, hörsel, syn, smak och lukt
Skapa, föreställa och uppfinna (creating, imagining, innovating) - att försöka på ett annat sätt
Reagera med förundran och respekt (responding with wonderment and
awe)- att finna det som är spännande, häftigt och mystiskt i tillvaron
Ta risker, men med ansvar (taking responsible risks) - att våga ta
risker, på gränsen för sin kompetens
Se det humoristiska (finding humor) - att kunna skratta åt sig själv
Tänka tillsammans med andra (thinking interdependently) - att kunna arbeta tillsammans med andra och lära från dem
Behålla lusten till fortsatt lärande (remaining open to continuous
learning) - att lära från erfarenhet och erkänna att man inte vet alltid

Syftet med denna teori är att göra eleverna medvetna om tankevanorna och att det är värt att utmana sig själv och träna dessa, att det går att bli "smartare" eller mer "intelligent", med ansträngning och ett medvetet förhållningssätt.
Man kan lära sig ett intelligent beteende!
Tänkande och intelligens går att utveckla som vilka andra förmågor som helst!

Inga kommentarer: