måndag 30 november 2009

Att lära eller inte lära med IT? Stefan Svedberg


Stefan Svedberg ger här på IKT-lyftet* ett förslag till IT-strategi för grundskolan.
Här nedan ett utdrag ur artikeln:

"Lär man bättre med IT?
Generellt sett visar erfarenheterna på ett positivt samband mellan IT-tillämpningar och resultat i skolundervisningen. En förutsättning är dock att ”IT-användandet sätts in i ett pedagogiskt sammanhang”. Med andra ord handlar det här om ”behovet av ett alternativt pedagogiskt angreppssätt som är mer fokuserat på kommunikation, produktion, problemlösning och samarbete” (ibid.). Resultaten hittills visar, att inlärningseffekten blir störst i en undervisningssituation i vilken IT ingår och där elever utmanas att tänka och ifrågasätt sin egen förståelse antingen självständigt eller tillsammans med en eller flera kamrater. Av stor betydelse för resultatutveckling i detta sammanhang är således, hur datorn används som en pedagogisk resurs undervisningen och om läraren har god IT-kompetens och erfarenhet av att arbeta med IT. Av särskild betydelse i detta aktuella fall tillmäts det sociokulturella synsättet, vilket beskriver ”hur lärandet blir en aktiv social handling, där den lärande tillsammans med andra konstruerar kunskap ”.
------
"Behovet av kompetensutveckling på skolområdet bedöms därför alltjämt som central i Skolverkets rapport. En ökning av den relativt låga IT-användningen i klassrummen kräver tydliga strategier och en kontinuerlig pedagogisk diskussion om IT:s möjligheter och begränsningar. Det är mot denna bakgrund som det här ovan redovisade förslaget till IT-strategi ska betraktas som ett bidrag till diskussionen om hur vi vill och kan utforma morgondagens undervisning i våra skolor."

*Projekt “IKT-lyftet” startade den 1 september 2009. Det är ett 2-årigt nationellt övergripande projekt som har beviljats utvecklingsbidrag från Kulturrådet för sitt första år.

tisdag 17 november 2009

Resa med Dante och wikipedia


Fick detta från en kollega. Titta på denna underbara målning och hitta alla kända historiska personer. Den Gudomliga komedin, som de alla diskuterar med Dante!

Kollegan skrev helt kort:

"En lång historia bara på en bild.
Peka på personer, då visas namnet, klicka på personen så öppnas Wikipedia. Där kan man läsa om honom /henne.
Mycket intressant, tycker jag."

Och det tycker jag också, tack!